มกราคม 2562
วันที่ปัจจุบัน : 21 มกราคม 2562
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
มกราคม 2562
วันที่ปัจจุบัน : 21 มกราคม 2562
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
1 ม.ค. 62
หยุดทำการ หยุดปีใหม่
2 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 ม.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์
7 ม.ค. 62
หยุดทำการ วันจันทร์
8 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 ม.ค. 62
โรงเรียนชาตรีวิทยา
โรงเรียนชาตรีวิทยา
โรงเรียนชาตรีวิทยา
โรงเรียนชาตรีวิทยา
-
-
-
-
-
-
10 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
โรงเรียนทองอยู่นุตกุล
-
-
-
-
11 ม.ค. 62
-
-
-
-
โรงเรียนเทศบาล 4( วัดคลองเรียน)
โรงเรียนเทศบาล4( วัดคลองเรียน)
-
-
-
-
12 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 ม.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์
14 ม.ค. 62
หยุดทำการ วันจันทร์
15 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 ม.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 ม.ค. 62
-
-
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2
-
-
-
-
-
-
-
18 ม.ค. 62
-
-
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
บ้านนาทวี
บ้านนาทวี
บ้านนาทวี
บ้านนาทวี
บ้านนาทวี
บ้านนาทวี
19 ม.ค. 62
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
-
-
-
-
-
-
-
20 ม.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์
21 ม.ค. 62
หยุดทำการ วันจันทร์
22 ม.ค. 62
โรงเรียนควนขนุน
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนควนขนุน
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
-
-
-
-
-
-
-
-
23 ม.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
24 ม.ค. 62
โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียน​ส่งเสริมอิสลาม
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
25 ม.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
26 ม.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
27 ม.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์
28 ม.ค. 62
หยุดทำการ วันจันทร์
29 ม.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
30 ม.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
31 ม.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง