มีนาคม 2562
วันที่ปัจจุบัน : 25 มีนาคม 2562
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
มีนาคม 2562
วันที่ปัจจุบัน : 25 มีนาคม 2562
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
1 มี.ค. 62
-
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
-
-
-
-
-
-
-
2 มี.ค. 62
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
-
-
-
-
-
-
-
-
3 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์
4 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันจันทร์
5 มี.ค. 62
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา
-
-
-
-
-
-
6 มี.ค. 62
ประชุมพนักงานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ
ประชุมพนักงานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ
ประชุมพนักงานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ
ประชุมพนักงานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ
-
-
-
-
-
-
7 มี.ค. 62
-
-
-
-
-
โรงเรียนเมืองปัตตานี
โรงเรียนเมืองปัตตานี
โรงเรียนเมืองปัตตานี
-
-
8 มี.ค. 62
-
-
-
-
โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
โรงเรียนวัดห้วยคู
โรงเรียนวัดห้วยคู
-
-
-
9 มี.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์
11 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันจันทร์
12 มี.ค. 62
-
โรงเรียนบ้านไร่
-
-
-
-
-
-
-
-
13 มี.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 มี.ค. 62
-
-
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา
-
-
-
-
15 มี.ค. 62
-
-
-
-
โรงเรียนบ้านควนลังงา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
บ้านนา
-
16 มี.ค. 62
วัดปากแตระ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์
18 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันจันทร์
19 มี.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 มี.ค. 62
โรงเรียบ้านยวนยาง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 มี.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 มี.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 มี.ค. 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์
25 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันจันทร์
26 มี.ค. 62
โรงเรียนวัดเกษมรัตน์
ครู: 11 เด็ก: 9 รวม: 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27 มี.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
ครู: 23 เด็ก: 23 รวม: 46
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
28 มี.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
29 มี.ค. 62
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 26 รวม: 28
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
30 มี.ค. 62
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
31 มี.ค. 62
หยุดทำการ วันอาทิตย์